Controlling i rachunkowość zarządcza

dr hab. prof. US Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)

Zainteresowania naukowe:

Analiza ekonomiczna, analiza finansowa, controlling, mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, ekonomika sektora publicznego.Kierownik Katedry Pomiaru i Kontroli Wyników Uniwersytetu Szczecińskiego.
Lider modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na Studium MBA US.
dr hab. prof. US Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)

GosKierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, zarządzania biznesem i nieruchomościami. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 240 publikacji - jest autorem wielu monografii, rozpraw i podręczników oraz 200 artykułów i referatów. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej - przygotowuje plany kont, opracowuje instrukcje kosztowe, określa zasady kalkulacji kosztów i stosowania rachunkowości opracował m.in. zasady budżetowania kosztów dla takich podmiotów, jak Bumar - Hydroma Szczecin, CPN oddział Szczecin, Szczecińska Wytwórnia Wódek, Augusto. Współpracuje z praktykami gospodarczymi jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych.

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na Studium MBA US.

 

prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)

PalowskiWykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administartion Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in.: The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie startegicznego, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem.

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na Studium MBA US.

 

dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)

muckoWykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na Studium MBA US. 

 

 

 

 

 

 

dr Andrzej Niemiec (Uniwersytet Szczeciński) 

niemiecZainteresowania naukowe:
Analiza nośników wartości, identyfikacja i ocena ryzyka przedsiębiorstwa oraz wpływ tych elementów na zmianę wartości przedsiębiorstwa.

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na Studium MBA US.