Zarządzanie finansami

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

ZarzeckiKierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik Studium Master of Business Administration VI, VIII, X, XII, XIII i XIV edycji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, fuzji i przejęć, zarządzania finansami. Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku pozycji książkowych oraz opracowań prezentowanych na kongresach międzynarodowych. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach. Zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych wyróżnień m.in.: I Nagroda Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Doktorskie w Dziedzinie Pracy, Płac i Ubezpieczeń społecznych w 1990 roku, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. ”Metody wyceny przedsiębiorstw” w 2000 roku.

Był konsultantem w kilku znanych firmach doradczych m.in.: Prokon, Deloitte & Touche, Polsteam Consulting. Uczestniczył w prywatyzacji wielu przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń m.in.:

Rady Nadzorczej PRC Dragmor S.A., European Accounting Association, IAI SA, Rady Programowej ”International Quarterly Journal of Finance”, Rady Programowej miesięcznika ”Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, Zarządu Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów Europejskich, Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, przewodniczący Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego opracowującego strategię rozwoju Szczecina. Prowadzi firmę doradztwa ekonomicznego zajmującą się wyceną i zarządzaniem wartością przedsiębiorstw, oceną efektywności inwestycji, analizą finansową, zarządzaniem strategicznym, rynkiem kapitałowym, bankowością korporacyjną i funduszami UE. Jest biegłym sądowym z zakresu wyceny przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Programowej konferencji REGION (Uniwersytet Szczeciński), konferencji „Zarządzanie finansami” (Uniwersytet Szczecińsk) oraz przewodniczący Kapituły Nagrody BETA (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami). Lider modułu Zarządzanie Finansami na Studium MBA US.

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

TarczynskiKierownik Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z obszarów: wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym; analiza techniczna, fundamentalna, portfelowa; inżynieria finansowa oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym, zastosowanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyceny i ekspertyzy związane z przekształceniami własnościowymi w Polsce. Najważniejsze funkcje pełnione przez prof. Waldemara Tarczyńskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek International Atlantic Economic Society, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitetu o Finansach PAN, Komitetu Prognoz Polska 2000, Naukowej Rady Statystycznej GUS, Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Ssekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Opublikował wiele artykułów polskich jak i zagranicznych oraz jest autorem książek i materiałów dydaktycznych. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną,  1998 roku II Nagroda PTE w konkursie na najlepszy podręcznik z zakresu ekonomii (Rynki kapitałowe), a w 2005 Nagroda Ministra (Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym wsp. M.Łuniewska).

Wykładowca modułu Zarządzanie Finansami na Studium MBA US.

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

WisniewskiZastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Kierownik Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej Studium MBA, Rady Programowej konferencji REGION, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli.

Wykładowca modułu Zarządzanie Finansami na Studium MBA US.

 

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca w Katedrze Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, planowaniu finansowym, ocenie efektywności projektów inwestycyjnych oraz analizie strategicznej. Odbyła zagraniczne staże w Athens University of Economics and Business Science, University of Leicester oraz ISCTE Business School w Lizbonie. Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego. Brała udział w wielu projektach z dziedziny wyceny, zarządzania finansowego oraz analizy finansowej i strategicznej. Autorka bądź współautorka około 80 publikacji, w tym jednej książkowej, z zakresu wyceny i oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Główny wykonawca projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału – podejście operacyjne” oraz „Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym”.

 

mgr Mateusz Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński)

 

Wykładowca modułu Zarządzanie Finansami na Studium MBA US.