REGION 2002

Członkostwo Polski w strukturach unijnych to przede wszystkim wpływ na dalsze losy wspólnej Europy. To również duże wyzwanie i odpowiedzialność.

Polska w Unii to także inne niż dotychczas spojrzenie na funkcje regionów i samorządów lokalnych. Samorządy wkrótce staną się jednymi z ważniejszych szczebli struktury państwowej w koordynowaniu finansami, jakie przyjdą do nas z Unii. Dużą nadzieją na pobudzenie rozwoju Polskii jej poszczególnych sektorów związanych z przemysłem staje się zatem polityka regionalna.

Sprawy regionalne to główny temat III Ogólnopolskiej konferencji REGION 2002 “Polska Unia Europejska. Ostatnia Runda”. Patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Jacek Piechota. Rząd, oprócz Ministra Piechoty, reprezentował również Minister Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner. W debatach konferencyjnych wzięło udział ponad 200 osób. Głównie byli to przedstawiciele samorządów lokalnych z całej Polski oraz naukowcy.

Najważniejszym i najbardziej przez wszystkich oczekiwanym wydarzeniem był telemost satelitarny Szczecin - Bruksela czyli co nas czeka w Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości rozwoju polskich regionów dzięki funduszom strukturalnym, wysokości tych dotacji oraz zasad ich przydziału na następne lata.

Kolejnym elementem konferencji była debata telewizyjna “Polityka regionalna Unii Europejskiej, fundusze pomocowe”. Do udziału w rozmowach zostali zaproszeni najlepsi polscy regionaliści prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. Irena Pietrzyk z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto w debacie udział wzięli: Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jerzy Hausner, Minister Gospodarki - Jacek Piechota, prof. Ursula Braun-Moser - była członkini Parlamentu Europejskiego oraz prof. Nigel Healey z Manchester Metropolitan University.

Debata dotyczyła przede wszystkim sposobów zagospodarowania przyznanych dotacji europejskich, stworzenia odpowiednich struktur a także przygotowania kadr. Prof. Szlachta zaznaczył: "Jeśli te warunki nie zostaną przez nas spełnione będziemy mieli ogromne problemy z wykorzystaniem tych pieniędzy, co grozi ich utraceniem". Minister Jacek Piechota dodał: "Jedynie aktywnie prowadzona polityka regionalna, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE, przyczyni się do rozwoju polskich przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, poprawy infrastruktury (transportowej i ochrony środowiska) oraz stworzenia wszystkim regionom i grupom społecznym w Polsce realnej możliwości udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych".

Trzecia debata odbyła się w formie prezentacji pod interesującym tytułem "Wojna handlowa pomiędzy UE a USA". Autorem prezentacji był prof. Merouane Lakehal-Ayat z St. John Fisher College z Nowego Yorku.

Czwarta część konferencji dotyczyła prezentacji włoskiego regionu Puglia. Był to wstęp do rozmów (po raz kolejny dzięki łączom satelitarnym) z włoskimi samorządowcami i naukowcami. Włosi dzielili się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu środków pomocowych UE przeznaczonych na rozwój regionalny. Rozmawiano również na temat szans i zagrożeń związanych z udziałem we wspólnym rynku unijnym a także roli edukacji w wyrównywaniu szans rozwoju regionalnego.

 

OPINIE O KONFERENCJI REGION 2002

"Marzyło by się by dialog społeczny był dialogiem, który służy poszukiwaniu strategicznych, perspektywicznych rozwiązań. Do takiego dialogu potrzeba mieć partnerów społecznych. My zazwyczaj partnerów szukamy w związkach zawodowych. Znacznie bardziej powinniśmy ich szukać w samorządzie terytorialnym i w organizacjach pozarządowych, bo to są partnerzy znacznie lepiej przygotowani do myślenia strategicznego i tych partnerów Rząd szczególnie potrzebuje."
Fragment wypowiedzi Jerzego Hausnera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej podczas uroczystej inauguracji Konferencji REGION 2002

 

"Ale to są tego rodzaju dylematy: czy dla podtrzymania nierentownych, nieperspektywicznych, nierozwojowych miejsc pracy, należy kierować tam strumienie środków czy wraz z gospodarzami regionu rozmawiać przede wszystkim o stworzeniu nowych miejsc pracy i infrastruktury służącej rozwojowi. Przykład regionów europejskich, które zdecydowały się na tę drugą drogę postępowania jest przykładem budującym. Tam odbyła się ucieczka do przodu. Stąd tak bardzo ważne jest to o czym będziecie Państwo w czasie tej konferencji dyskutować: myślenie na poziomie regionu nie tylko o zaspakajaniu potrzeb społecznych, nie tylko o wydawaniu środków, ale o tworzeniu warunków do rozwoju, o takim alokowaniu środków, które posłużą przede wszystkim podnoszeniu konkurencyjności regionu."
Fragment wypowiedzi Jacka Piechoty, Ministra Gospodarki podczas uroczystej
inauguracji Konferencji REGION 2002

 

"Strategia rozwoju województwa musi być wypełniona programami sektorowymi, programami operacyjnymi, które dokładnie pokażą co jest naszą siłą, co jest naszym potencjałem a co jest słabością. Mówiąc o aspektach finansowych nie możemy zapomnieć o rządowych programach wsparcia ale również musimy pamiętać o narzędziu, które się niedawno pojawiło czyli o kontraktach wojewódzkich. Wszyscy wskazują, że są one zdecydowanie za małe, że nie dają one możliwości rozwinięcia się, również gospodarczego. Ale to od nas zależy w jaki sposób będziemy te kontrakty kształtować, co w tych kontraktach się znajdzie. Na ile nasze pomysły, nasza regionalna kreatywność będzie dawała rzeczywiste szanse rozwoju, na ile będzie to tylko i wyłącznie działalność o charakterze socjalnym."
Fragment wypowiedzi Stanisława Wziątka, Wojewody Zachodniopomorskiego podczas uroczystej inauguracji Konferencji REGION 2002