Ekonomika biznesu

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy studiów MBA z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta. W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne:

  • Determinanty krótkookresowego wzrostu gospodarczego
  • Prognozowanie zmiennych makrootoczenia
  • Analiza wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
  • Polityka fiskalna i monetarna w procesie bieżącego sterowania gospodarką
  • Polityka kursu walutowego w warunkach gospodarki otwartej
  • Inflacja i zatrudnienie
  • Metody analizy makro- i mikrootoczenia

Lider: dr Marek Zwolankowski (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 20 godzin - 20 godzin wykładów