Prawo gospodarcze

Celem modułu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa gospodarczego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego.
Na moduł składają się takie tematy, jak:
• pojęcie i źródła prawa gospodarczego
• pojęcie działalności gospodarczej i przesłanki tej działalności
• pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców
• pojęcie czynności handlowych i umów handlowych
• pojęcie spółki cywilnej
• tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej
• tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
• upadłość przedsiębiorcy
• przekształcenia przedsiębiorców
• fundacje i stowarzyszenia
• ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców
• dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze sądowej
• występowanie przedsiębiorcy w roli pracodawcy

Lider: dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca: dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 30 godzin wykładów