Historia

Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego kształci wysokiej klasy menedżerów, którzy będą zdolni stawić czoło wyzwaniom jakie niesie za sobą postępująca transformacja polskiej gospodarki, rosnąca konkurencja i coraz silniejsze związki gospodarcze z Unią Europejską. Jest to kadra przygotowana do wymagań zarządzania biznesem w erze społeczeństwa informacyjnego, globalizacji procesów gospodarczych, komunikacji i współdziałania na rynku międzynarodowym. Transformacja zachodząca w polskich przedsiębiorstwach przebiega często znacznie szybciej w zakresie wdrażania nowych technologii niż wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania. Chociaż nasi menedżerowie znakomicie potrafią przyswoić nowoczesną myśl organizacyjną, prezentowaną w najnowszych podręcznikach, to nadal w konfrontacji z zachodnioeuropejskimi specjalistami pracują w warunkach dużego dyskomfortu. Brakuje im bowiem możliwości zweryfikowania posiadanej wiedzy z trendami w sferze nowoczesnego zarządzania biznesem. Jest to jeden z podstawowych czynników kreujących niezbędną w biznesie pewność działania współczesnego menedżera. Program MBA jest zorientowany na praktyczne sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz potrzebę doceniania tych wartości w praktyce zarządzania.

Możliwość uruchomienia w Szczecinie pierwszych studiów podyplomowych klasy MBA pojawiła się z chwilą, gdy został zaakceptowany Joint European Project przez Komisję Kwalifikacyjną Unii Europejskiej i przyznano na jego realizację fundusze ze środków PHARE w wysokości 301.750 EURO. Został on opracowany w 1995 r. przez pracowników ówczesnego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (dzisiaj Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Dariusza Zarzeckiego i Tomasza Wiśniewskiego. Należy tu podkreślić, iż decydujące znaczenie w wyborze projektu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego miały dotychczasowe osiągnięcia tego środowiska akademickiego w realizacji innych wspólnych projektów europejskich finansowanych ze źródeł unijnych oraz doświadczenia we współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi.

W wyniku ponad trzyletniej współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytetami w Leicester, Manchester, Passau i Atenach oraz krajowymi: ówczesną Politechniką Zielonogórską i Politechniką Koszalińską opracowano program studiów MBA, zgodny ze standardami europejskimi. Nadzór nad zawartością programową zapewniali partnerzy zagraniczni z ośrodków, w których opracowano poszczególne moduły programowe.

Studium MBA rozpoczęło swoją działalność w maju 1998 roku i jest prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.