Organizacja

Celem naszego Studium jest:

  • Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej przy wykorzystaniu doświadczeń i najlepszych programów międzynarodowych w tej dziedzinie,
  • Rozwijanie aktywności menedżerskiej i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu,
  • Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania,
  • Inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

Studium MBA US trwa dwa lata. Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru  planowanych jest przeważnie 10 zjazdów weekendowych po 14 godzin w trakcie trwania zjazdu (zajęcia trwają średnio 8 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę). Raz w roku, we wrześniu, organizowana jest integracyjna sesja wyjazdowa dla studentów i absolwentów MBA US.

Podczas nauki na Studium MBA US student musi otrzymać pozytywną ocenę ze wszystkich 12 modułów programowych. Pod koniec nauki, podczas piątego semestru, student wybiera promotora swojego projektu dyplomowego. Projekt dyplomowy powinien zawierać się w obszarach zainteresowań studenta. Projekt powinien mieć charakter pracy dyplomowej opierającej się na danych lub opisującej rzeczywistą sytuację w firmie studenta. Student powinien wykazać się znajomością i umiejętnością poprawnego zastosowania metod i technik poznanych w trakcie studiów.

 

Językiem wykładowym Studium MBA US jest język polski. Wszystkie zajęcia przeprowadzane przez zagranicznych wykładowców oraz angielskojęzyczne materiały dydaktyczne są tłumaczone na język polski. Pożądana jest jednak przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego ze względu na możliwość korzystania z najnowszej literatury w języku angielskim dostępnej w Bibliotece MBA.

Często nauka odbywa się z podziałem na podgrupy, w których studenci opracowują rozwiązania do case studies, oraz prowadzą dyskusje między sobą jak i z wykładowcami.

W zależności od charakteru prezentowanego materiału zajęcia odbywają się w salach wykładowych MBA lub w laboratoriach komputerowych, wyposażonych w łącza internetowe.

Studenci MBA mogą korzystać z laboratorium komputerowego z bezpośrednim dostępem do internetu. Dostępne są również bazy artykułów naukowych oraz prasowych krajowych i zagranicznych dzięki subskrypcji internetowej i na dysku CD. Ułatwiają one przygotowywanie modułowych prac zaliczeniowych oraz projektów dyplomowych. Studenci MBA mają także dostęp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych branżowych oraz szczegółowych danych podmiotów notowanych na giełdzie dzięki dostępowi do serwisu Notorii. Wszyscy studenci MBA US uprawnieni są do korzystania ze zbiorów naukowych biblioteki i czytelni Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczących się w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 oraz Biblioteki Studium MBA US, która stworzona została specjalnie dla studentów MBA.

Dzięki ścisłej współpracy Studium MBA US z Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Cranfield University School of Management (Wielka Brytania), St. John Fisher College Rochester (USA) oraz Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania) studenci MBA US mają możliwość zapoznania się z międzynarodową praktyką poruszaną podczas nauki. Łączna ilość godzin przeprowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni wynosi około 112 godzin kontaktowych co stanowi 20% wszystkich zajęć podczas dwuletniej nauki na Studium MBA US.

Dyplom MBA jest gwarancją tego, że jego właściciel posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego zarządzania biznesem. Na współczesnym rynku pracy Dyplom MBA stanowi przepustkę umożliwiającą szybkie pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Absolwenci otrzymują dyplom uczelni polskiej (Uniwersytetu Szczecińskiego) w języku angielskim potwierdzający nadanie tytułu MBA) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Regulamin MBA